ДГ „Синчец" - любимо и желано място за децата!

Приоритети

Приоритети в дейността на детското заведение

kolaj 3

1.Осигуряване на безопасни условия за отглеждане, възпитание и обучение в детската градина;

2.Осъвременяване на материалната база на детската градина;

3. Надграждане на вече създадените условия за развиващо обучение, което да осигурява изява на детските способности и дарования;

4. Гарантиране на правото на всяко дете на достъп до детска градина най-близо до неговото местоживеене и на правото му на качествено образование;

5.Възпитание в духа на българските народни и християнски ценности, прилагане на личностен подход при интегрирането на деца със СОП и деца от различни етноси. Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете – индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, знанията,уменията и интересите, на които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, така че детето да развие максимално своя потенциал;

6.Практическа насоченост на обучението на децата от предучилищна възраст чрез прилагане на компетентностен и диференциран педагогически подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на детето, съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

7. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование, гаранция за което са създадените условия за обучение на всички деца заедно, независимо от трудностите и различията,които може да възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието им вдейността на детската градина;

8.Обучение насочено към ключови компетенции , утвърдени от Европейския парламент, осъществяване на междупредметни връзки.

9.Да осъществяваме добро взаимодействие с другите детски градини чрез обмен на добри практики,насочено към недопускане отпадането на деца или необхваната деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка в учебните заведения.

10.Създаване условия за професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти.

11.Приобщаване на родителите към живота в детската градина, сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование – детската градина / детето/, семейството и общността;