ДГ „Синчец" - любимо и желано място за децата!

Документи

 

Предписание, относно зачестили остри респираторни заболявание

Вътрешни правила за намаляване риска от инфекция, причинена от COVID-19

Съгласие родител

План за работа с родители

График за провеждане на консултации с родители

 

Правилник за вътрешния трудов ред в ДГ "Синчец"                                                                Стратегия за развитие на ДГ "Синчец"

Правилник за дейността на ДГ "Синчец"                                                           Програмна система за предучилищно образование

          Анекс към Правилник за дейността                                                                         План за контролната дейност на директора

Документи за приемане, преместване и отсъствия на децата в ДГ                                      План за квалификационната дейност

Работно време                                                                                                                        План за дейността на педагогическият съвет

Прием на деца                                                                                                           Мерки за повишаване качеството на образованието

Дневен режим                                                                                                                                                                                   Годишен план

График за закаляване на децата

Удостоверение за завършено задължително предуч. образование

Адаптация

Програма за превенция на ранното отпадане от образователната система на децата от ДГ "Синчец"

Политика за утвърждаване на позитивна дисциплина

Политика за изграждане на позитивен организационен климат

Политика за развитие на училищната общност

Политика, определяща гражданско, здравно, екологично и интеркултурното образование

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ"Синчец"

План за приобщаващо образование

План и график за провеждане на педагогически ситуации по БДП

Модел на взаимодействие със семействата и децата в периода на адаптация от сем. среда към условията в ДГ "Синчец"

 

Етичен кодекс

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ 

Процедура за подаване , разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ДГ "Синчец"

Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционална квалификация и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми

Ред и условия за назначаване, освобождаване, мотивиране и развитие на човешките ресурси в ДГ"Синчец"

Вътрешни правила за организация на работната заплата в ДГ"Синчец"

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Заповед за определяне на общински съвет

План за сигурност

 

Политика за защита на личните данни

Правила за обработване, съхраняване и защита на личните данни при видеонаблюдение