ДГ „Синчец" - любимо и желано място за децата!

Как ще постигнем целите си

 

kolaj 4

 

„За да постигнем големите си цели,трябва не само да мечтаем, но и да действаме, не само да планираме, но и да вярваме!"

Анатол Франс

 

 

 

І. Като предлагаме резултативна административно-управленска дейност:

1. Повишаване качеството на управленската дейност в детската градина чрез прилагането на съвременни технологии в областта на предучилищното образование и мениджмънта;
2. Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за подпомагане дейността на детската градина;
3. Изработване и поддържане на интернет страница.
4. Участие в проекти и програми (общински, регионални, национални, международни);
5. Включване в общински програма за ремонти и реконструкции;
6. Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители;
7. Търсене на допълнителни средства за финансиране на дейностите-спонсорства,дарения.

ІІ. Като предлагаме качествено образование:

1.Най-важният елемент на стратегията за развитие на ДГ „Синчец" са знанията, уменията и отношенията, които децата усвояват. Стремежът към пълно покритие на държавните образователни стандарти за предучилищно образование и подготовка.

2.Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация.

ІІІ. Като предлагаме качествено възпитание:

Образователният процес в ДГ „Синчец" не е и не може да бъде само процес на обучение.
След семейството, учителите и детското заведение са тези, които оказват най-силно въздействие при оформянето на личността на детето. Детското заведение е мястото, където детето за първи път попада в организирана по нов за него начин социална среда. Тук то формира и затвърждава навиците си за общуване, проявява склонност към възприемане на чужди поведенчески модели и оформя основата на бъдещите си представи за добро и зло.

ІV. Образователно-възпитателна дейност:

1. Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри и материали, интерактивни методи, компютърни програми и др.
2. Закупуване на учебни помагала, педагогическа литература, намиране на нови софтуерни продукти за деца от ПУВ, обогатяване на библиотечния фонд.
3. Използване възможностите на индивидуална и групова организация на работа.
4. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.
5. Предлагане допълнителни педагогически услуги в ДГ „Синчец" ,произтичащи от интереси срещу заплащане от родителите: – за децата – приложно изкуство, чуждоезиково обучение, танцово изкуство и др.

V. Квалификационна дейност:

1. Да предоставим повече възможности на всеки работещ и желаещ да получи по-висока професионална квалификация и образование;
2. Обучение на учители за изготвяне на проекти.

VІ.Разработването на модел за контрол:

1.Непрекъснато актуализиране системата за оценяване на качеството на работа на учителите, която от своя страна стои в основата на новия диференциран модел на заплащане на труда;
2.Създаване на условия за конкуренция между учителите, мотивация за пълноценното им участие във възпитателно-образователния процес;
3.Използване на добри практики.

VІІ. Социално – битова и финансова дейност:

1.За осигуряване на необходимите материално-технически и финансови условия за ефективен учебно-възпитателен процес в ДГ „Синчец" , както и достатъчно средства за ремонт, обновяване и развитие на материално-техническата база не се разчита само на средства от собствения бюджет , но и чрез проучване възможности за спонсорства и дарения от всички членове на персонала. Обогатяване и поддържане на материално-техническата база: – поддържане на съвременен интериор и екстериор, съобразно възрастта в занималните; обогатяване на игровата и дидактичната база във всяка възрастова група.
2.Взаимодействие и сътрудничество със семейството и обществеността.
3.Утвърждаване демократичен стил на работа, гарантиращ не само свобода за вземане на самостоятелно решение, но и инициативност, качествено образование и възпитание, способстващи за издигане авторитета на ДГ „Синчец".